Hla mus rau Skip Cov Ntsiab Lus


 

Qib High School "High School"

Kev kawm los ntawm qhov twg

Thaum peb muaj peb cov tub ntxhais kawm ntawv pem lub taub hau peb txhua hnub, peb paub tias muaj ntau lub tsev kawm ntawv muaj kev txawj ntse thiab kev paab kawm los ntawm qhov chaw twg. Peb cov xib fwb amazing cov xib fwb yog tsim engaging thiab rigorous tshooj kom cov me nyuam kawm ntawv kawm tsis txawj zoo li cas tus pandemic throws ntawm peb!

Rov Qab Mus Kawm Ntawv Npaj Rau Tsev Kawm Ntawv

Tam sim no nyob rau ntawm tus qauv kawm ua qauv

Kev Kawm Rau Cov Neeg Kawm Ntawv 

txawb lub taub hau

Peb yuav pab koj nrhiav tau dab tsi rau cov me nyuam kawm ntawv Qib High School?

Mus nrhiav kev pab

Koog tsev kawm ntawv cheeb tsam Chromebooks yog siv rau cov tsev kawm ntawv tej kev ua ub no. Chromebooks Tsuas yog Cov Tsev Kawm Ntawv Tsuas yog Chromebooks xwb.

Kev kawm yuav saib npaum li cas txawv dua nws puas tau no caij nplooj ntoos hlav. Peb twb siv koj feedback hloov qhov uas peb mam qhia thiab cov me nyuam kawm ntawv yuav kawm.