Hla mus rau Skip Cov Ntsiab Lus

Choj kev hloov ntawm 18-21

Cov kawm qib 18-21 nrog kev xiam oob qhab

Txoj kev hloov choj Transition pub 18- rau 21 xyoo kawm ntawv uas muaj kev xiam oob qhab kom muaj lub neej thiab txoj hauj lwm kev txawj ntse thiab cov qoob loo.

Kev hloov kev hloov kev nruam ntej rua cov kawm tseem ceeb thiab tshawb ntau hom kev kawm ntawv thiab txoj hauj lwm. Nws kuj muab cov me nyuam kawm ntawv muaj ntau yaam puab paub yav tom ntej.

Txoj kev hloov ntawm txoj kev hloov rau cov me nyuam kawm ntawv thiab cov kev hloov hauv IEP yuav zoo sib txawv rau txhua tus menyuam kawm ntawv raws li tus me nyuam kawm ntawv cov kev kawm, xav tau kev pab thiab IEP lub hom phaj.

Hu

Caitlyn Willis
Pab Tus Thawj Tswj Ntawm Tus Neeg Kawm Ntawv Kev Pab
willisc@stillwaterschools.org
651-351-8690

Lub neej tiag tiag