Hla mus rau Skip Cov Ntsiab Lus

Gifted thiab Talented

Cov menyuam kawm ntawv muaj ntaus ntawv

Peb to taub cov kawm xib fwb

Gifted and Talented cov me nyuam muaj peev xwm, ua tau zoo kawg li, thiab muaj nws qhov yuav tsum tau muaj. Peb cov xib fwb to taub tas cov miv nyuas hab tau ua num tshwj xeeb rua cov miv nyuas kev txuj ci thiab koom txoos txhua kauj ruam ntawm txoj kev.

Peb ua hauj lwm zoo nrog cov me nyuam kawm ntawv, xib fwb thiab cov yim neeg kom paub tseeb hais tias cov miv nyuas kev kawm huv tsev qha ntawv.

Hu

Denise Cote
Tswv Yim Qhia Ntawv
coted@stillwaterschools.org
651-351-8483  

Gifted Programming