Hla mus rau Skip Cov Ntsiab Lus

Nyiaj txiag thiab hais txog nyiaj txiag

Nom txiav tav ribbon qhib PAC

Nqis peev pab rau peb cov me nyuam kawm ntawv thiab peb lub zej zog

Lub cheeb tsam Stillwater tsev kawm ntawv pab raws li kwv yees li ntawm 8,400 cov me nyuam kawm ntawv thiab tshaj 60,000 tuaj. Koom txoos tau ib xyoos twg khiav hauj lwm ib xyoos ib zaug ntawm kwv yees li $100 lab (million). Cov coob feem pua ntawm peb cov nyiaj tau los los ntawm lub xeev los ntawm lub xeev los ntawm tus qauv siv rau cov me nyuam kawm ntawv.

Peb ua hauj lwm nyuaj rau sib piv peb duas wisely, nrog rau cov kev xav tau ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv thiab peb lub zej zog ntawm lub plawv txhua qhov kev txiav txim siab peb ua.

Hu

Linda Moncrief
Cov Neeg Khiav Dej Num Pab Rau Kev Hais Txog Nyiaj Txiag thiab Kev Haujlwm
moncriefl@stillwaterschools.org
651-351-8385