Hla mus rau Skip Cov Ntsiab Lus

Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv

Lub Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv stretches 30 mais ntawm tus dej St. Croix dej ntawm Marine Croix rau Sab qab teb mus rau Afton, thiab npog kwv yees li 150 square mais.

Lub cheeb tsam encompasses 18 xyoo, xws li: Afton, Baytown Lub zos, Baytown Lub zos, Grant, ib feem ntawm Hugo, Pas dej Elmo, Lakeland, Lakeland Shores, Lub pas dej St. Croix puam, Marine rau St. Croix, May Township, Oak Park Heights, St. Mary tus taw tes, Stillwater, Stillwater lub zos es, West Lakeland Township, Nrogrow, thiab ib feem ntawm Woodbury.

Cov Sij Hawm Tuaj Rau Zov (Boundaries)

Stillwater Area Public School District no muab faib rau hauv 7 lub tsev kawm ntawv qib qis. Cov tsev kawm ntawv qib qis no yog ib yam ntawm ob lub tsev kawm ntawv nruab nrab, thiab tag nrho 834 cov me nyuam kawm ntawv mus kawm ntawv nyob qib high school.

Yog xav paub ntau ntxiv txog cov sij hawm tuaj rau zov, thov hu rau qhov chaw ua hauj lwm cheeb tsam ntawm 651-351-8412.

Stillwater Area School District Boundary Map 2021