Hla mus rau Skip Cov Ntsiab Lus

phau ntawv

Hauv internet ntawm District Handbook muaj ntaub ntawv tseem ceeb txog kevcai lij choj, cov niam txiv thiab cov me nyuam cov kev cai thiab cov miv nyuas kev kawm thiab cov miv nyuas ntau dua.

Txhua lub xyoo cov niam txiv/cov tswj fwm yuav tsum tau kos npe rau daim ntawv uas lawv tau muab rov los xyuas dua cov cai hauv qab no, cov txheej txheem thiab yuav tsum sau tsab ntawv ceeb toom nyob rau hauv koog tsev kawm ntawv phau ntawv no.