Hla mus rau Skip Cov Ntsiab Lus

Peb koog tsev kawm ntawv muaj cai Minnesota Lub Xeev Txoj Cai hais txog cov kev qhia, uas yog siv ntau yam kev niam txiv muaj nrog rau txoj cai kom rhuav lub tsev kawm ntawv los ntawm tsev kawm ntawv; yuav tau txais tsab ntawv ceeb toom txog kev qhuab qhia txog kev qhuab qhia; los thov kom muaj ib tug me nyuam los ntawm tsev kawm ntawv rau kev mob kev nkeeg, lub sij hawm uas kev cai dab qhuas; thiab muaj cai tsis pub cov niam txiv mus saib tau cov ntaub ntawv thiab cov txheej txheem, cov lwm cov cai.

Saib hauv xeev Minnesota statutes seem 120A.22 kom paub meej.