Hla mus rau Skip Cov Ntsiab Lus

Mov noj dawb txhua xyoo!

Seb koj cov me nyuam yeej tseem nyob rau hauv tsev kawm ntawv los yog tsiv mus kawm ntawv, lawv tseem yuav tau noj tshais thiab noj su txhua txhua hnub. Tsaug tshwj xeeb nyiaj txiag tshwj xeeb, TAG NRHO KIDS 18 xyoo thiab hauv noj dawb xyoo hauv tsev kawm ntawv thiab tom tsev. 

Thov mus saib peb cov kev pab cuam Nutrition Services phab xov xwm ntau thiab kev pab qhia txog tej mov noj dawb!

Kawm ntxiv


txawb lub taub hau

Nyob rau lwm yam xov xwm

cov me nyuam thiab cov me nyuam packing suitcase

Thaum lub sij hawm uas koj mus txawv tebchaws thaum lub CAIj uas muaj COVID-19 ntxim yuav raug cov kab mob no. Kawm kom koj tus kheej thiab lwm cov neeg muaj kev ruaj ntseg ces peb yuav ua kom cov me nyuam nyob hauv tsev kawm ntawv.