Hla mus rau Skip Cov Ntsiab Lus

Nominate ib tug neeg ua hauj lwm rau ib tug neeg koom tes

Xav paub txog ib tug neeg ua hauj lwm koj rau lawv ke, kev cob qhia thiab ua hauj lwm rau peb cov me nyuam kawm ntawv? Nominations nominations tau txais rau lub xyoo 2020-2021 koom txeeb.

Txeeb tau muab rau plaub tug xib fwb tam sim no (prek-12), ob tug neeg ua haujlwm thiab ob tug neeg ua hauj lwm tam sim no. Ntxiv rau cov yawm txiv, txhua tus neeg ua hauj lwm muab kev pab txheeb xyuas tau $1,000 nyiaj pab los ntawm Txoj Kev Npaj Rau Lub tsev ntawm lawv xaiv.

Tag nrho cov neeg ua hauj lwm yav tas los ntawm Independent School District 834 puas tsim nyog tau txais kev pab. Nominate ib tug neeg hauv online ntawm Feb. 15.


txawb lub taub hau

Nyob rau lwm yam xov xwm

cov me nyuam thiab cov me nyuam packing suitcase

Thaum lub sij hawm uas koj mus txawv tebchaws thaum lub CAIj uas muaj COVID-19 ntxim yuav raug cov kab mob no. Kawm kom koj tus kheej thiab lwm cov neeg muaj kev ruaj ntseg ces peb yuav ua kom cov me nyuam nyob hauv tsev kawm ntawv.