Hla mus rau Skip Cov Ntsiab Lus

Tam sim no mus nrhiav distinguished alumni!

Koj puas paub ib tug neeg kawm tiav los ntawm Stillwater Area High School thiab mus ua ib qho txawv loj nyob hauv lub ntiaj teb? Yog li ntawd, thov muab nominating rau ib Distinguished Alumni puav pheej.

Txhua xyoo, peb sib koom tes nrog txoj kev npaj koom tes rau txoj kev npaj los tsim distinguished qib uas tau ua rau lub zej zog zoo siab. Nominateib tug neeg hauv online . Lub sijhawm yog lub ob hlis ntuj 19.


txawb lub taub hau

Nyob rau lwm yam xov xwm

cov me nyuam thiab cov me nyuam packing suitcase

Thaum lub sij hawm uas koj mus txawv tebchaws thaum lub CAIj uas muaj COVID-19 ntxim yuav raug cov kab mob no. Kawm kom koj tus kheej thiab lwm cov neeg muaj kev ruaj ntseg ces peb yuav ua kom cov me nyuam nyob hauv tsev kawm ntawv.

Hoob kawm ntawm 2034 logo

Cov niam txiv/cov neeg saib xyuas muaj caw tuaj koom peb rau ib lub rooj sib tham nyob zoo lub rooj sablaj kom paub ntau txog qhov lawv yuav cia siab tias nyob rau hauv kindergarten, raws li peb cov neeg ua hauj lwm, thiab nug cov lus nug.