Hla mus rau Skip Cov Ntsiab Lus


 

Nrhiav kev pab sai! Hu rau peb tsev neeg hauv Online Technology Support

Yuav tsum muaj kev txhawb? Tag lawm ib tug hu los yog email tam sim ntawd!

Tsev neeg hauv Online (Technology Support)
familyhelp@stillwaterschools.org
651-351-8404

Peb full-time online (computer) Technology yug ib tug neeg twg muaj kev pab tsev neeg chav nrog lub tshuab txhawb kev kawm nyob rau tom tsev. Nws yuav muaj teeb meem tua cov teeb meem uas kawm platforms, thiab raws li kev pab daws teeb meem logging rau ntau yam hauv internet. 

Thov nco ntsoov qhia koj tus menyuam tus xibfwb thawj cov lus nug uas koj muaj txog cov hoob kawm. 

 

Download tus niam txiv ceev tau kev qhia

txawb lub taub hau

Peb yuav pab koj nrhiav tau dab tsi?

Ntawm no yog ib daim ntawv teev cov kev pab cuam hauv Internet (ISP) nrog kev mus rau lawv lub website, thiab raws li lawv cov kev pab uas tsev neeg yuav tsum tsim nyog rau

Thaum koj siv lub browser nws yuav txuag tau ib co lus los ntawm cov websites. Clearing nws tawm tej teeb meem, xws li loading los yog formatting tej teeb meem ntawm tej chaw.